STT Tên tài liệu Nơi ban hành Download
1 BSCI VER 3 11 2009 - Phiên bản Tiếng Việt Bản dịch Tin Đạt Group
2 SA 8000:2008 vi Bản dịch Tin Đạt Group
3 10 TCN 680 - 2006 - Nước uống cho chăn nuôi Bộ NNPTNT
4 GPP Bộ Y Tế Việt Nam
5 GMP Who
6 GMP Bộ Y Tế Việt Nam
7 GMP Asean
8 GDP(Bộ Y Tế Việt Nam) Bộ Y Tế Việt Nam
9 SA 8000:2008 en SAI
10 TCVN 5603( HACCP vietnam) TCVN