Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo HACCP CODE 2003
- khóa học:  A 0300201
- Lần chấm thi: 1
- Địa điểm tổ chức: VP Công ty Sông Hồng Tân
- Tên khách hàng: Công ty TNHH Sông Hồng Tân

Kết quả khóa học: (Vui lòng tải tại đây)


->Quay lại trang kết quả đào tạo