1. ISO 14001:2009 là gì?
- ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standardization).
- ISO 14001:2004 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 do tổ chức ISO ban hành vào năm 2004 ( gọi tắt là phiên bản năm 2004).
-  Vào ngày 17/07/2009 Tổ chức ISO soát xét và ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2009 với tên là ISO 14001:2004 + Cor 1:2009 (tương ứng TCVN ISO 14001:2010)
- Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 cơ bản và hiện tại có các tiêu chuẩn liên quan như sau:
+ Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 (TCVN ISO 14001:2010)- Hệ thống quản lý môi trường ( các yêu cầu).
+
TCVN ISO 14063:2010/ ISO 14063:2006 Quản lý môi trường – Trao đổi thông tin môi trường – Hướng dẫn và các ví dụ
+ TCVN ISO 14031:2010 / ISO 14031:1999 Quản lý môi trường – Đánh giá kết quả thực hiện về môi trường – Hướng dẫn
+ ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường.

2. Đối tượng áp dụng?

- Tiêu chuẩn ISO 14001:2009 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý môi trường.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2009, tổ chức có hệ thống quản lý môi trường có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.


3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 14001:2009 ?

- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu.
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác..

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ISO 14001:2009?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)