1. ISO 14001:2015 là gì?
- ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standardization).
- ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 do tổ chức ISO ban hành vào năm 2015( gọi tắt là phiên bản năm 2015).
-  Ng
ày 15/09/2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) đã công bố ban hành tiêu chuẩn ISO 1401:2015, ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới mới được sửa đổi và ban hành với những cải tiến quan trọng để phù hợp hơn với tương lai.

2. Đối tượng áp dụng?

- Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý môi trường.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, tổ chức có hệ thống quản lý môi trường có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.


3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 14001:2015 ?

- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu.
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác..

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ISO 14001:2015?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)