Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 14001:2004
- khóa học: A 0401101
- Lần chấm thi: 1
- Địa điểm tổ chức: VP Công Ty Daewon Viet Nam
- Tên khách hàng: Công ty TNHH Daewon Viet Nam

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
STT HỌ TÊN KẾT QUẢ GHI CHÚ
ĐẠT KH ĐẠT
1 NGUYỄN THỊ THU NGHIÊM X   CN HT


->Quay lại trang kết quả đào tạo