Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008 & Global Gap ( Livestock base)
- khóa học:  A 050402
- Lần chấm thi: 1
- Địa điểm tổ chức: Trang trại Bò Sữa Thanh Hoá - VinaMlik Group, TẠI Thanh Hoá
- Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam - VinaMilk Group

Kết quả khóa học: (Vui lòng tải tại đây)

- Lần chấm thi: 2
- Địa điểm tổ chức: Trang trại Bò Sữa Thanh Hoá - VinaMlik Group, TẠI Thanh Hoá
- Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam - VinaMilk Group

Kết quả chấm thi lần 2 khóa học: (Vui lòng tải tại đây)

->Quay lại trang kết quả đào tạo