Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 22000:2005
- khóa học: A 0401201
- Lần 1
- Địa điểm tổ chức: Nhà máy Công ty TNHH Thái Plastic
- Tên khách hàng: Công ty TNHH Thái Plastic
Kết quả khóa học:


-> Quay lại trang kết quả đào tạo