Khóa Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo SA 8000:2008
- khóa học: A 0401001
- Lần 1
- Địa điểm tổ chức: Nhà máy Công ty TNHH ĐTQT Việt Đức
- Tên khách hàng: Công ty TNHH ĐTQT Việt Đức
Kết quả khóa học:-> Quay lại trang kết quả đào tạo