Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008 & GLOBALG.A.P(LB)
- khóa học: A 040901
- Lần 1
- Địa điểm tổ chức: TRANG TRẠI TUYÊN QUANG
- Tên khách hàng: VINA MILK GROUP
Kết quả khóa học:-> Quay lại trang kết quả đào tạo