Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008, HACCP CODE 2003 & GLOBALG.A.P ( CFM)
- khóa học: A 040801
- Lần 1
- Địa điểm tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DVKH VÀ KT TÍN ĐẠT - QUẬN 12
- Tên khách hàng: Công ty CỔ PHẦN THỨC ĂN THUỶ SẢN VĨNH HOÀN 1
Kết quả khóa học:


- Lần thi 2


-> Quay lại trang kết quả đào tạo