Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 22000:2005
- khóa học: A 040602
- Lần 1
- Địa điểm tổ chức: Xưởng Công Ty TNHH Bích Hoạ
- Tên khách hàng: Công ty TNHH BÍch Hoạ - Fresco
Kết quả khóa học:
-> Quay lại trang kết quả đào tạo