Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008 và Global Gap
- khóa học: A 030901
- Lần 2
- Địa điểm tổ chức: tòa nhà Vina Milk - Trang trại Nghệ An
- Tên khách hàng: TẬP ĐOÀN VINA MILK
Kết quả khóa học:

Lần thi 3
( lần 2 đào tạo tại Nghệ An)


Lần 2( lần thi thứ nhất đào tạo tại Nghệ An)