Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008
 - khóa học: A 030801
- Địa điểm tổ chức: ĐỒNG THÁP
- Tên khách hàng: Công ty CP LƯƠNG THỰC INTIMEX - TẬP ĐOÀN INTIMEX
Kết quả khóa học:

Thi lần 2


Thi lần 1
                                                             Quay lại trang kết quả đào tạo