Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008
 - khóa học: A 030501
- Địa điểm tổ chức: TP. HCM
- Tên khách hàng: Công ty CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT - VIETPOWER
Kết quả khóa học:
                                                             Quay lại trang kết quả đào tạo