- Khóa Đào tạo đánh giá viên/ trưởng đoàn đánh giá theo ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007
- khóa học: A 0305012012
- Địa điểm tổ chức: tại tầng 6, tòa nhà Petroland tower, Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, HCM
- Tên khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG VÀ BỂ CHỨA DẦU KHÍ - PVC -PT
- Ngày đào tạo: 20, 21 và 22/06/2012
Kết quả khóa học:
- Đ : Đạt
- TD : Tham dự