1. ISO 31000:2009 là gì?

- ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standardization).
- ISO
ISO 31000:2009 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý liên quan đến rủi ro nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 31000 do tổ chức ISO ban hành tháng 11 năm 2009 ( gọi tắt là phiên bản năm 2009).
- Tiêu chuẩn áp dụng là
ISO 31000:2009

- Tiêu chuẩn ISO 31004 hướng dẫn áp dụng ISO 31000:2009(Risk managementGuidance for the implementation of ISO 31000), dự kiến ban hành năm 2013.

- Tiêu chuẩn ISO / IEC 31010:2009 là tiêu chuẩn Quản lý rủi ro - kỹ thuật đánh giá rủi ro (Risk management -- Risk assessment techniques)

2. Đối tượng áp dụng?
- Tiêu chuẩn ISO 31000:2009 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến rủi ro trong doanh nghiệp.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn
ISO 31000:2009, tổ chức có hệ thống quản lý rủi ro, tạo môi trường an toàn hơn chi doanh nghiệp.

3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 31000:2009?

- Nhận diện được các rủi ro trong doanh nghiệp, tạo ra khuôn khổ, quy luật đối phó được các rủi ro.
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác...

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)