1. ISO 50000:2011 là gì?

- ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standardization).
- ISO 50000:2011 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý liên quan đến năng lượng nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 50000 do tổ chức ISO ban hành ngày 15 tháng 06 năm 2011 ( gọi tắt là phiên bản năm 2011).
- Tiêu chuẩn áp dụng là ISO 50001:2011

2. Đối tượng áp dụng?
- Tiêu chuẩn ISO 50000:2011 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến năng lượng, tiết kiệm năng lượng.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 50000:2011, tổ chức có hệ thống quản lý năng lượng

3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 50000:2011?

- Tiết kiệm năng lương, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm tác động đến môi trường
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác...

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)