Khoá học:   Nhận thức và áp dụng Gemba - 5S  tại  Công TY CP ĐT Năng Lượng Mặt Trời Bách Khoa

Tổ chức: Tại Hồ Chí Minh

- Mã số khoá học: A 112011
Ghi chú
Đ : đạt

TD : tham dự