Khoá học: đánh giá viên nội bộ theo ISO 22000:2005  tại  Công TY TNHH SÔNG HỒNG TÂN

Tổ chức: Tại ĐỒNG NAI

- Mã số khoá học: A 082011
Ghi chú
Đ : đạt

TD : tham dự                                                               


- Thi bổ sung

+ Mã số khoá học: A 082012
Ghi chú: TD : tham dự