Khoá học: đánh giá viên nội bộ theo SA 8000:2008 tại  Công TY TNHH Dae Woong Việt Nam

Tổ chức: Tại Hồ Chí Minh

- Mã số khoá học: A 062011
Ghi chú
Đ : đạt

TD : tham dự