Khoá học: đánh giá viên / trưởng đoàn đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2008

(khóa học được công nhận và chứng nhận bởi Tin Đạt Group và TUV SUD)

Tổ chức: Tại thành phố Hồ Chí Minh

- Mã số khoá học:  A 042011

Ghi chú:
Đ
: đạt
TD : tham dự