Khoá học: đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 -  Tại Công ty CP Xây lắp Đường ống và Bể chứa Dầu Khí (PVC-PT)

(khóa học được công nhận và chứng nhận bởi Tin Đạt Group)

Tổ chức: Tại thành phố Vũng Tàu

- Mã số khoá học: A022010
Ghi chú
Đ : đạt

TD : tham dự