Khoá học: đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008

Tổ chức: Tại Công Ty TNHH CN Bá Hùng -  thành phố Hồ Chí Minh

- Mã số khoá học: A042010
Ghi chú
Đ : đạt

TD : tham dự