Khoá học: đánh giá viên nội bộ theo ISO 22000:2005 và HACCP

Tổ chức: Tại thành phố Hồ Chí Minh

- Mã số khoá học: A052010
Ghi chú
Đ : đạt

TD : tham dự