1. ISO 26000:2010/ SA 8000:2008 là gì?

- ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standardization).
- ISO 26000:2010 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 26000 do tổ chức ISO ban hành ngày 01 tháng 11 năm 2010 ( gọi tắt là phiên bản năm 2010).
- Tiêu chuẩn ISO 26000:2010 được ISO hóa nền tảng từ tiêu chuẩn SA 8000:2008 ( tổ chức SAI của Mỹ ban hành năm 2001 và phiên bản mới nhất là SA 8000:2008)


2. Đối tượng áp dụng?
- Tiêu chuẩn ISO 26000:2010 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 26000:2010, tổ chức có hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn lao động, công nhân được đối xử công bằng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động, khách hàng và yêu cầu luật pháp.


3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 26000:2010?

- Sản phẩm được tạo ra không từ những lao động bị áp bức, cưỡng ép, lao động trẻ em,...(gọi nom na là lao động sạch)
- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu, có thể dễ dàng xuất khẩu cho các nước khối Châu âu và Châu mỹ.
- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.
- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.
- Nâng suất lao động tăng.
- Và rất nhiều lợi ích khác...

4. Quy trình triển khai tiêu chuẩn ?

5. Xem giáo trình đào tạo

6. Xem tiêu chuẩn ( chi tiết)