Một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi đào tạo, tư vấn ISO 9001:2008 VÀ OHSAS 18001:2007 - Về chất lượng , an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
- Khách hàng: Petro Việt Nam - Tổng công ty xây lắp dầu khí - PVC_PT
- Địa chỉ: đường 30/04, Thành phố Vũng Tàu
- Ngành nghề: xây lắp đường ống, bể chứa dầu khí, sân bay dầu khi,...
- Thương hiệu:
- Tiêu chuẩn thực hiện: ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007