QUY TRÌNH TRIỂN KHAI TƯ VẤN TỔNG QUÁT

Ghi chú: việc duy trì chứng nhận sau 3 năm ( nếu có / theo yêu cầu của khách hàng)