Hợp tác thực hiện chương trình nâng cao chất lượng quốc gia


Tháng 11/2013, tại HCM, CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TÍN ĐẠT cùng TRUNG TÂM NĂNG SUẤT VIỆT NAM - TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG(VPC) ký chương trình hợp tác với tinh thần hợp tác để nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phát triển của hai bên, đồng thời đóng góp cho sự thành công của Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng.

Các điểm chính của chương trình:
1. VPC sẽ phối hợp với TIN DAT GROUP thực hiện hoạt động đào tạo, tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng trong khuôn khổ của Chương trình.
2. VPC  sẽ phối hợp với TIN DAT GROUP triển khai một số hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng như hỗ trợ tổ chức, tham gia thuyết trình tại các hội thảo, hội nghị, tập huấn hoặc phát hành sách, ấn phẩm quảng bá vê năng suất chất lượng.
3. Các nội dung khác
Mục tiêu chương trình hợp tác:
1. Tăng cường sự hợp tác, phối hợp giữa VPC và TIN DAT GROUP trong các hoạt động của hai bên nói chung và Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng nói riêng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hai bên.
2. Xây dựng, phát triển mạng lưới chuyên gia năng suất chất lượng – nguồn nhân lực quan trọng của Chương trình - để thực hiện hoạt động đào tạo, tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam về áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng.
3. Giúp cộng đồng doanh nghiệp nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc nâng cao năng suất chất lượng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó tự nguyện, cam kết áp dụng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua đó, doanh nghiệp cũng hiểu vai trò, mục tiêu của Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng.

Nguồn:P. Đào tạo và tư vấn - TinDatGroup
QUAY VỀ TRANG TIN TỨC